Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] tương đối
  considering the smallness of the carit is relatively roomy inside
  chiếc xe nhỏ bé, mà bên trong như thế cũng là tương đối rộng rãi rồi
  in spite of her illnessshe is relatively cheerful
  mặc dù có bệnh, cô ta vẫn tương đối tươi cười