Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  để thay vào
  we've no coffeeWould you like tea instead?
  Chúng tôi không có cà phê. Anh dùng trà để thay vào được không?
  An was ill so I went instead
  An ốm nên tôi đi thay

  * Các từ tương tự:
  instead of