Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instead of /in'stedəv/  

  • Giới từ
    thay vì
    ta hãy chơi bài thay vì xem truyền hình đi