Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    in lieu [of something]
    thay vì

    * Các từ tương tự:
    Lieut, lieutenancy, lieutenant, lieutenant junior grade, lieutenant-colonel, lieutenant-commander, lieutenant-general, lieutenant-governor