Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lieutenant-governor /lef'tenənt'gʌvənə/  

  • Danh từ
    tỉnh trưởng (thuộc địa Anh)
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phó thống đốc (bang)