Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lieutenant-general /lef'tenənt'dʤenərəl/  

  • Danh từ
    (quân sự) trung tướng
    (sử học) toàn quyền