Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lieutenant junior grade /lef'tenənt'dʤju:njə'greid/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) trung uý hải quân