Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lieutenant-colonel /lef'tenənt'kə:mɑ:ndə/  

  • Danh từ
    (quân sự) trung tá