Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lieutenant /lef'tenənt/  /lu:'tenənt/

 • Danh từ
  (quân) trung úy
  (hàng hải) đại úy hải quân
  (trong từ ghép) viên phó
  phó thống đốc

  * Các từ tương tự:
  lieutenant junior grade, lieutenant-colonel, lieutenant-commander, lieutenant-general, lieutenant-governor