Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contrast /kən'trɑ:st/  /kən'træst/