Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) điều chỉnh (độ) tương phản