Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

juxtapose /'dʒʌkstəpəʊz/  

  • Động từ
    đặt cạnh nhau (để thấy sự khác nhau)
    we tried to juxtapose the sculptures to give the best effect
    chúng tôi thử để các bức chạm cạnh nhau để đạt ấn tượng tốt nhất