Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contrast sensitivity   

  • (Kỹ thuật) độ nhạy tương phản