Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contrasty /kən'træsti/  

  • Tính từ
    đen trắng rõ rệt (phim ảnh, ảnh)