Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (partook; partaken)
  partake of something
  ăn (uống) một phần (cái gì)
  they invited us to partake of their simple meal
  họ mời chúng tôi cùng ăn bữa cơm xoàng với họ

  * Các từ tương tự:
  partaken, partaker