Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

partaken /pɑ:'teikn/  

  • Động từ
    quá khứ đơn partake