Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  clothe somebody (oneself)
  mặc quần áo cho
  mặc toàn đồ trắng
  clothe a child
  mặc quần áo cho em bé.
  cung cấp cái mặc cho
  he can barely feed and clothe his family
  anh ta chỉ cung cấp vừa đủ cái ăn và cái mặc cho gia đình
  clothe something in something
  phủ, bao phủ
  một phong cảnh phủ trong sương mù

  * Các từ tương tự:
  clothes, clothes-bag, clothes-basket, clothes-brush, clothes-hanger, clothes-horse, clothes-line, clothes-man, clothes-moth