Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quần áo, y phục (riêng cho một tầng lớp nào đó)
  military garb
  quần áo nhà binh, quân phục
  a man in priest's garb
  một người mặc y phục giáo sĩ
  Động từ
  ăn mặc (theo kiểu nào đó)
  phụ nữ ăn mặc đồ đen

  * Các từ tương tự:
  garbage, garbage can, garbage collector, garbage truck, garble, garbled, garbo, garboard, garboil