Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

garbage truck /'gɑ:bidʒ'trʌk/  

  • (Mỹ) như duscart