Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

garbage can /'gɑ:bidʒ'kæn/  

  • Danh từ
    (Mỹ) như dustbin