Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

garbanzo /gɑɚˈbɑːnˌzoʊ/  /Brit gɑˈbænˌzəʊ/

  • noun
    plural -zos
    [count] US :chickpea

    * Các từ tương tự:
    garbanzo bean