Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • trợ động từ
  phải
  we ought to love our fatherland
  chúng ta phải yêu tổ quốc
  nên
  you ought to go and see him
  anh nên đi thăm nó
  Danh từ
  nuôi ,4æʃ!æɔ5ɜɜ8θaught

  * Các từ tương tự:
  ought to