Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shelterless /'ʃeltəlis/  

  • Tính từ
    không nơi nương náu, không nơi nương thân