Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    (quân sự) đường hào yểm hộ