Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ô, dù, lọng
  put up an umbrella
  giương dù lên
  take down an umbrella
  xếp dù lại
  (nghĩa bóng) ô dù, sự bảo trợ
  nước mới này được thành lập dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc
  (nghĩa bóng) (chủ yếu dùng làm thành ngữ) hãng kiểm soát trung ương
  an umbrella organization
  tổ chức kiểm soát trung ương

  * Các từ tương tự:
  umbrella-aerial, umbrella-shaped, umbrella-stand, umbrella-tree, umbrellaless