Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gatehouse /'geithaʊs/  

  • Danh từ
    (số nhiều gatehouses)
    nhà gác cổng; chòi gác cổng