Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

entrench /in'trent∫/  

 • Động từ
  (cách viết khác intrench)
  (thường dùng ở thể bị động)
  đào hào bao quanh
  (thường xấu) ăn sâu vào; bám chắc lấy
  những ý tưởng đã ăn sâu vào đầu óc
  bà ta bám chắc lấy những quan điểm cánh hữu của mình

  * Các từ tương tự:
  entrenching tool, entrenchment