Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traditionalist /trə'di∫ənəlist/  

  • Danh từ
    người theo chủ nghĩa truyền thống
    người nệ cổ

    * Các từ tương tự:
    traditionalistic