Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traditionalism /trə'di∫ənəlizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa truyền thống
    sự tôn trọng truyền thống