Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traditionally /trə'di∫ənəli/  

  • Phó từ
    theo truyền thống
    in Englandturkey is traditionally eaten on Christmas Day
    ở Anh theo truyền thống người ta ăn gà tây vào dịp lễ Giáng sinh