Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traditionalistic /trədiʃnə'listik/  

  • Tính từ
    (thuộc) chủ nghĩa truyền thống