Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distinctively /di'stiηktivli/  

  • Phó từ
    [một cách] đặc biệt