Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

characteristic constant   

  • (Kỹ thuật) hằng số đặc trưng; hằng số mũ