Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

characteristically /,kærəktə'ristikli/  

  • Phó từ
    [một cách] đặc trưng
    characteristically she took the joke very well
    điều đặc trưng là chị ta tiếp nhận lời đùa nhạo một cách thoải mái