Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Characteristics theory   

  • (Kinh tế) Lý thuyết về đặc tính sản phẩm
    Lý thuyết này liên quan tới lý thuyết cầu tiêu dùng và công trình của K.lancaster.Ý tưởng chính là những người tiêu dùng không yêu cầu sản phẩm mà là đặc tính của sản phẩm. Xem HEDONIC PRICES