Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

respectably /ri'spektəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] đứng đắn, [một cách] đàng hoàng
    respectably dressed
    ăn mặc đứng đắn