Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-thought-of /,wel'θɔ:təv/  

  • Tính từ
    được thán phục và ưa thích, được ái mộ