Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

righteously /'rait∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] hợp đạo lý
    [một cách] chính đáng