Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chính đáng
  justified suspicion
  sự nghi ngờ chính đáng
  justified in doing something
  có lý do chính đáng để làm việc gì
  vì hàng hóa đã bị hư hỏng, cô ta cảm thấy hoàn toàn có lý do chính đáng để đòi lại tiền