Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • trạng từ
    thẳng, thẳng đứng
    một cách chính trực