Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không bị mua chuộc
  không đồi bại; không thối nát
  không bẩn (không khí, nước...)

  * Các từ tương tự:
  uncorrupted