Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hướng lên, lên
  an upward glance
  cái liếc nhìn lên
  the upward trend in prices
  khuynh hướng lên giá
  Phó từ
  (cách viết khác upwards /'ʌpwədz/)
  hướng lên
  look upward
  nhìn lên
  the missile rose upward into the sky
  tên lửa bay lên trời
  upward[s] of
  (khẩu ngữ)
  nhiều hơn, hơn
  it cost upwards of £50
  cái đó giá hơn 50 bảng

  * Các từ tương tự:
  upward mobility, upwardly mobile, upwards, upwards of