Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

upwardly mobile /,ʌpwədliməʊ'bail/  

  • khả năng ngoi lên tầng lớp trên