Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

upward mobility /,ʌpwədməʊ'bailəti/  

  • khả năng ngoi lên tầng lớp trên