Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

upright piano /,ʌpraitpi'ænəʊ/  

  • (âm nhạc)
    pianô tủ