Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perpendicularity /,pɜ:pəndikjʊ'læriti/  

  • Danh từ
    sự thẳng góc, sự vuông góc
    sự thẳng đứng
    sự dốc đứng