Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • -legs) /'ʃiəlegz/* danh từ số nhiều
    (hàng hải) cần trục nạng