Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abruption /ə'brʌpʃn/  

  • Danh từ
    sự đứt rời, sự gãy rời