Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không bị kiện
    chưa chế biến, chưa gia công