Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undignified /ʌn'dignifaid/  

  • Tính từ
    không đàng hoàng; vụng về